Brukermedvirkning

Publisert 04/03/2021 Oppdatert 16/06/2021

I trygge hender 24-7 jobber for at pasienter, brukere og pårørende skal motta trygge helse- og omsorgstjenester. Derfor er brukermedvirkning en viktig del av arbeidet.

Hva er brukermedvirkning?

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet som går ut på at pasienter, brukere og pårørende skal involveres både i egen behandling og plei samt utforming av helse- og omsorgstjenesten.

For eksempel:

Brukermedvirkning er når en pasient får god informasjon om relevante behandlingsalternativer slik at hun kan delta i beslutninger som angår henne. Det er når en sykehjemsbeboer jevnlig blir spurt om hva som er viktig for ham, og de ansatte legger til rette for det.

Det er når en pårørende blir spurt om forbedringsforslag, og de ansatte bruker innspillene til forbedringer. Brukermedvirkning er også når pasienter, brukere og pårørende blir involvert i styrer, utvalg og i lokalt forbedringsarbeid.

Hvilken rolle spiller pasienter, brukere og pårørende i pasientsikkerhetsarbeidet?

Pasienter, brukere og pårørende kan spille en viktig rolle i å forebygge og oppdage medisinske feil. De er ekspert på seg selv og ofte de eneste som er til stede under hele behandlingsforløpet.

Brukeren utgjør en viktig del av behandlingsteamet. En grunnleggende forutsetning for at brukere kan bidra til et trygt og sikkert behandlingsforløp er god informasjon om behandling, pleie og medisinering.

Pasientsikkerhet er likevel først og fremst helsearbeideres ansvar og hovedoppgave. Brukere, pasienter og pårørende skal bare medvirke om de selv ønsker det og er i stand til det.

Brukermedvirkning i pasientsikkerhetsarbeid

Brukermedvirkning innebærer at pasienter og brukere involveres aktivt i pasientsikkerhetsarbeidet. Pasienters og brukeres kunnskap og erfaringer skal benyttes for å redusere risiko for uønskede hendelser, og være sentrale i utvikling og forbedring av tjenestene.

I den grad det er mulig avgrenses altså brukermedvirkning her til å gjelde hvordan brukere kan bidra til å forebygge skade og uønskede hendelser.

Flere av innsatsområdene inneholder tiltak for brukermedvirkning, og medvirkning fra brukere er et grunnleggende prinsipp i alt forbedringsarbeid. 

På individnivå, i møtet mellom helsepersonell og pasienter /brukere/pårørende er det utarbeidet informasjonsmateriell, blant annet brosjyren Bare spør! som oppfordrer pasienter til å stille spørsmål og gi viktig informasjon i møte med helsepersonell.

I samarbeid med brukerutvalget i Vestre Viken helseforetak er det produsert en visittstol som får legen til å sette seg i øyehøyde med pasienten under visitten.