- NEWS og ISBAR bidrar til tydelig kommunikasjon

Publisert 27/11/2017 Oppdatert 10/06/2021

Etter læringsnettverket for tidlig oppdagelse av forverret tilstand bruker Finnmarkssykehuset i Hammerfest skåringsverktøyet NEWS på mellom 90 og 100 prosent av pasientene. De skryter av NEWS og ISBAR.

Finnmarkssykehuset i Hammerfest trente underveis på undersøkelser i ABCDE og tilkalling av lege ved bruk av kommunikasjonsverktøyet ISBAR og skåringsverktøyet NEWS.(Foto: Finnmarkssykehuset)

- NEWS og kommunikasjonsverktøyet ISBAR bidrar til tydelig kommunikasjon mellom faggrupper om pasienters tilstand. Dette er særlig god støtte for nyutdannede. Det er også en støtte når vi kontakter lege for tilsyn, da har vi konkret informasjon om pasienten. Det er lettere for legene å prioritere hvilke pasienter det haster med å få tilsett. De kan også enklere beslutte tiltak som kan forbedre pasientens tilstand, eller eventuelt overflytting til høyrere nivå, sier kvalitetskonsulent Ellen Pettersen på Finnmarkssykehuset. Hun har ledet teamet som i februar 2017 satte i gang med det nye innsatsområdet tidlig oppdagelse av forverret tilstand.

Nyttig at pasientene monitoreres

Skåringsverktøyet NEWS brukes til observasjon, skåring og respons. ISBAR skal bidra til sikker muntlig kommunikasjon. Teamet på Finnmarkssykehuset er satt sammen av medlemmer fra kirurgisk/ortopedisk og medisinsk avdeling og har vært et samarbeidsprosjekt. Ni måneder senere er de ferdig med det nasjonale læringsnettverket, og Pettersen sier at arbeidet er blitt godt mottatt på avdelingene.

- Alle ser nytten av at alle pasienter monitoreres og følges opp mer systematisk. Våre resultater viser at mellom 90 og 100 prosent av pasientene får en fullstendig utfylt NEWS, mens ca 60 prosent av pasientene får riktig dokumentert oppfølging i henhold til NEWS-anbefalingene, forklarer hun.

Engasjerte og motiverte

Ifølge Pettersen er noen av de viktigste suksessfaktorene først og fremst vært at de har hatt et engasjert forbedringsteam og at de har jobbet mye med undervisningsopplegget ProACT.

Motivasjonen var også der da de satte i gang med læringsnettverket. De siste årene hadde det vært noen hendelser hvor sykehuset i ettertid har sett at dokumentasjon om pasientens tilstand og igangsatte tiltak har vært mangelfull.

- Et system som NEWS kunne kanskje ha fanget opp forverring hos disse pasientene på et tidligere stadium, men det er vanskelig å si om utfallet kunne blitt annerledes, sier Pettersen.

Utfordringer med undervisning og dokumentasjon

Teamet møtte på noen utfordringer underveis i implementeringen. Det meste i tiltakspakken var nytt for dem. De måtte velge et undervisningsopplegg uten at de hadde egne erfaringer å ty til. Teamet bestemte seg for å velge ProACT siden flere team fra læringsnettverkene og noen av pilotene benyttet dette systemet.

I tillegg har det ikke vært så lett å sikre riktig dokumentasjon.

- Det gjøres mange tiltak for pasienter, men det er ikke alltid dette dokumenteres. Det gjelder blant annet dokumentasjon av legekonsultasjon og legetilsyn for pasienter med en forhøyet NEWS-skår. Opplevelsen blant de ansatte er at oppfølgingen er bedre enn dokumentasjonen tilsier, men dette er noe vi må jobbe videre med, forteller kvalitetskonsulenten.

Viktig å drive med målinger

Teamet hennes har flere råd til andre som skal i gang med tiltakspakken.

- Vi vil anbefale at de setter sammen et godt gjennomtenkt team med engasjerte medlemmer som dekker alle involverte faggrupper. Det må også settes av tid slik at teamet har mulighet til å jobbe med prosjektet og å teste ut tiltak. I tillegg vil jeg understreke hvor viktig det er med kompetanseheving hos de ansatte gjennom teoretisk undervisning og simuleringstrening, mener hun.

Hun viser til at de ansatte da vil føle seg tryggere på jobb, ved at de er bedre i stand til å ivareta pasientene og håndtere situasjoner hvor pasienter får en forverring i sin tilstand.

- Målingene er også viktige og bør gjennomgås i enheten jevnlig for å motivere til å fortsette forbedringsarbeidet, avslutter Pettersen.