FACT - paradigmeskifte innen psykisk helse- og rustjenestene i Norge

Publisert 07/09/2022 Oppdatert 19/10/2022

De ble tildelt Forbedringsprisen 2021 for sitt arbeid for personer med alvorlig psykisk lidelse og rusproblematikk. I år kommer FACT Gamle Oslo på Pasientsikkerhetskonferansen for å lære bort metodene sine.  

FACT vant Forbedringsprisen i 2021! Nå kan du melde deg på parallellen og lære mer om prosjektet.

FACT Gamle Oslo er et samarbeid mellom Bydel Gamle Oslo og Lovisenberg DPS. Bydelen og sykehuset har etablert et team med ansatte fra begge organisasjoner som har jobbet med å utvikle og innføre metoden FACT (Flexible Assertive Community Treatment). 

– Vi driver aktiv oppsøkende behandling for innbyggere med alvorlig psykisk lidelse og eventuelt rusproblemer. Målet er å bedre livene deres, og jobbe mot stigmatisering og for inkludering. Vi skal være mest mulig tilgjengelig der pasientene våre er, og vi møtes hjemme hos dem, går på tur eller besøker dem i institusjon. Dette er med på å øke både livskvaliteten og mestringen, sier Eirik Ystad, teamleder i FACT Gamle Oslo. 

– Her i sentrum av Oslo er det mange som sliter med alvorlig psykisk lidelse og eventuell rusproblematikk som trenger et godt og integrert behandlings- og oppfølgingstilbud, forteller prosjektleder i FACT Gamle Oslo, Tor Helge Tjelta.  

– Helhetlig oppfølging innebærer også somatikk. I vårt forbedringsarbeid så vi at vi måtte særlig følge dette opp for våre pasienter i FACT, fortsetter Torstein Fjørtoft, avdelingsdirektør/prosjekteier. 

Denne trioen har knyttet Bydel Gamle Oslo og Lovisenberg Distriktspsykiatriske Senter sammen i et samhandlingsprosjekt, etter nederlandsk tjenestemodell, men tilpasset norske forhold.  

 
Spredt til hele landet 
Prosjektet fikk tildelt Forbedringsprisen etter å ha oppnådd svært gode resultater, og FACT-metoden er nå tatt i bruk av rundt hundre team i hele Norge.  

– Denne prisen er en fin anerkjennelse av pasientenes behov for en helhetlig oppfølging, sier teamleder Eirik Ystad. 

 
Evalueringen av de syv første FACT-teamene i Norge viser blant annet følgende resultater:  

  • En signifikant reduksjon i antall pasienter som er innlagt i psykisk helsevern. 
  • Andelen innleggelser på tvang er redusert med 42 prosent. 
  • Antallet oppholdsdøgn totalt er redusert med 33 prosent etter inntak i FACT. 
  • En markant bedring når det gjelder bolig og boligforhold. 

Du kan lese mer om FACT-prosjektet her.  
 

Egen parallellsesjon på konferansen
Tjenestene til personer med rus- og psykiske lidelser blir ofte omtalt å ha brister i alle ledd. Eller er det leddene som er selve bristen? Brukerne har helhetlige behov, men møter fragmenterte tjenester som betegnes som organisert diskontinuitet. I parallellsesjonen vil du lære mer om hvordan dette kan løses på en god og innovativ måte, noe som kan gjelde andre målgrupper også. Dette vil de gjerne diskutere med deltakerne på parallellen.

Det finnes nå flere former for FACT, blant annet rettet mot ungdom, eldre, og med fokus på rus og sikkerhet (Forensic FACT). FACT Gamle Oslo vil i sin parallell også vise til norsk og internasjonal forskning som underbygger effekten av FACT-prosjektet.  

Parallellsesjonen holdes dag to på Pasientsikkerhetskonferansen, fredag 25. november kl 08.30-09.45.  

Meld deg på Pasientsikkerhetskonferansen 2022 her.